ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Thunderstorms, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Thursday Friday Saturday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 95 65 95 95 80 95 95 80 95
Temperature (C) 24 24 24 24 32 24 24 32 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Thursday Friday Saturday
Max humidity (%) 95 95 95
Max temperature (c) 32 32 32
Min humidity (%) 65 65 65
Min temperature (c) 24 24 24