ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Monday Tuesday Wednesday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 85 50 85 80 55 80 85 40 85
Temperature (C) 21 33 21 21 33 21 21 33 21
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 19 19 19 19 19 9 9 9

Daily Forecast

Monday Tuesday Wednesday
Max humidity (%) 85 85 85
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 40 45 40
Min temperature (c) 21 21 21