ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 30 80 80 80 80 70 30 70
Temperature (C) 22 35 22 22 35 22 23 37 23
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 80 80 70
Max temperature (c) 35 35 37
Min humidity (%) 30 30 30
Min temperature (c) 22 22 23