ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង

 

 

 

 

សកម្មភាពអនុវត្តកិច្ចការរបស់ជំនាញការជប៉ុន និងមន្ត្រីឧតុនិយមកម្ពុជា 

លើការថែរទាំប្រព័ន្ធទទួលព៍តមានអាកាសពីផ្កាយរណប ដែលប្រព្រឹតទៅនៅ

ថ្ងៃទី ៧ ដល់ ៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅនាយកដ្ធានឧតុនិយម