ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Thunderstorms, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ Saturday Sunday Monday
Saturday 30 September 2023

Isolated Heavy thundershowers will occur over  the Country.

Wind speed over the sea :7m/s to 10 m/s.

Sea wave height :  1.50m to 2.0m

Please staying indoor. Seek shelter in the building if you are engaging in outdoor activities.
do not stand on high grounds. Keep away from highly conductive objects, trees or masts.

Please take precautions against violent gusts. Beware of flying debris and falling objects.Drivers using main roads and flyovers should reduce speed to be alert to violent gusts.

Department of Meteorology

 

 

 

 

 

 

Sunday 01 October 2023

Isolated Heavy thundershowers will occur over  the Country.

Wind speed over the sea :7m/s to 10 m/s.

Sea wave height :  1.50m to 2.0m

Please staying indoor. Seek shelter in the building if you are engaging in outdoor activities.
do not stand on high grounds. Keep away from highly conductive objects, trees or masts.

Please take precautions against violent gusts. Beware of flying debris and falling objects.Drivers using main roads and flyovers should reduce speed to be alert to violent gusts.

Department of Meteorology

Monday 02 October 2023

Isolated Heavy thundershowers will occur over  the Country.

Moderate Wind speed over the sea : 5m/s to 7m/s.

Sea wave height : 1.00m to 1.50m

Please staying indoor. Seek shelter in the building if you are engaging in outdoor activities.
do not stand on high grounds. Keep away from highly conductive objects, trees or masts.

Please take precautions against violent gusts. Beware of flying debris and falling objects.Drivers using main roads and flyovers should reduce speed to be alert to violent gusts.

Department of Meteorology

មាតិកា
Take action
Be prepared
Be aware
No severe weather

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
High waves
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា