ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Saturday 04 February ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 06:24
Sunset: 18:04


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 3
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Saturday 04 February

Marine inshore 4
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Saturday 04 February

Marine offshore 2
Saturday 04 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 04 February

Marine offshore 1
Saturday 04 February

Sea surface Temp.: °C