ប្រកាសអាសន្ន
កំដៅអតិបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Tuesday 16 April ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 05:47
Sunset: 18:12


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 30 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 30 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 3
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 30 °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 30 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 1
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 30 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine inshore 4
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Tuesday 16 April

Marine offshore 2
Tuesday 16 April

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C