ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Tuesday 05 December ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 06:06
Sunset: 17:35


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 3
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 1
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine inshore 4
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 05 December

Marine offshore 2
Tuesday 05 December

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 05 December

Marine offshore 1
Tuesday 05 December

Sea surface Temp.: °C