ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Thunderstorms, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Saturday 30 September កម្ពុជា
Sunrise: 05:49
Sunset: 17:51

Svay Rieng
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 30 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 30 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 30 September

Sea surface Temp.: °C