ប្រកាសអាសន្ន
កំដៅអតិបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Tuesday 16 April កម្ពុជា
Sunrise: 05:47
Sunset: 18:12

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

Minimum: 26 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 41 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

Minimum: 24 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 28 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 40 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 16 April

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Tuesday 16 April

Sea surface Temp.: °C