ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២) ៕ ​​

Monday 28 November កម្ពុជា
Sunrise: 06:02
Sunset: 17:33

Svay Rieng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 28 November

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 28 November

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 28 November

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 28 November

Sea surface Temp.: °C