ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Monday Tuesday Wednesday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 55 90 85 60 85 85 55 85
Temperature (C) 23 32 23 23 33 23 23 32 23
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Monday Tuesday Wednesday
Max humidity (%) 90 90 85
Max temperature (c) 32 33 32
Min humidity (%) 50 55 55
Min temperature (c) 23 23 23