ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 80 50 80 80 40 80
Temperature (C) 25 33 25 25 33 25 24 33 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 9 9 9 9 19 9

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 75 80 80
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 55 50 50
Min temperature (c) 25 25 24