ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Sunday Monday Tuesday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 70 70 80 40 80 80 55 80
Temperature (C) 24 30 27 25 33 25 25 33 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Sunday Monday Tuesday
Max humidity (%) 95 80 80
Max temperature (c) 35 33 33
Min humidity (%) 35 40 40
Min temperature (c) 24 25 25