ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Friday Saturday Sunday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 30 75 85 30 85 80 60 80
Temperature (C) 25 36 25 25 36 25 25 36 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Friday Saturday Sunday
Max humidity (%) 75 85 85
Max temperature (c) 35 36 36
Min humidity (%) 30 30 40
Min temperature (c) 25 25 25