ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Friday Saturday Sunday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 75 75 75 60 75 70 50 70
Temperature (C) 25 35 25 25 35 25 25 35 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Friday Saturday Sunday
Max humidity (%) 75 75 95
Max temperature (c) 35 35 35
Min humidity (%) 45 60 70
Min temperature (c) 25 25 25