ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Friday Saturday Sunday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 25 75 70 25 70 65 45 65
Temperature (C) 25 37 25 25 37 25 25 37 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Friday Saturday Sunday
Max humidity (%) 75 70 70
Max temperature (c) 37 37 37
Min humidity (%) 25 25 35
Min temperature (c) 25 25 25