ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Friday Saturday Sunday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 35 75 80 35 80 75 55 75
Temperature (C) 25 35 25 25 35 25 25 35 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 19 19 19 19

Daily Forecast

Friday Saturday Sunday
Max humidity (%) 75 80 80
Max temperature (c) 35 35 35
Min humidity (%) 35 35 45
Min temperature (c) 25 25 25