ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 55 80 80 50 80 90 60 90
Temperature (C) 26 35 26 25 36 25 25 35 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 80 80 85
Max temperature (c) 35 35 36
Min humidity (%) 55 50 55
Min temperature (c) 26 26 26