ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 55 80 85 40 85 80 40 80
Temperature (C) 20 30 20 20 31 20 21 31 21
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 9 9 9 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 85 85 85
Max temperature (c) 31 31 31
Min humidity (%) 45 40 40
Min temperature (c) 20 20 21