ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 60 70 85 60 85 95 65 95
Temperature (C) 27 35 27 25 35 25 25 35 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 28 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 70 85 95
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 60 60 65
Min temperature (c) 27 25 25