ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 60 80 95 65 95 80 55 80
Temperature (C) 25 35 25 25 35 25 25 33 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 19 9 9 9 9 9 19 19

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 80 95 80
Max temperature (c) 35 35 33
Min humidity (%) 60 65 55
Min temperature (c) 25 25 25