ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 85 55 85 85 55 85 85 55 85
Temperature (C) 26 35 26 26 36 26 26 35 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 85 85 90
Max temperature (c) 36 36 36
Min humidity (%) 55 55 60
Min temperature (c) 26 26 26