ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 65 40 65 95 65 95 80 45 80
Temperature (C) 27 36 27 27 35 27 27 35 27
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 28 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 65 90 80
Max temperature (c) 37 36 35
Min humidity (%) 40 45 45
Min temperature (c) 27 27 27