ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 70 60 70 95 65 95
Temperature (C) 26 34 26 25 35 25 25 35 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 70 70 95
Max temperature (c) 35 35 35
Min humidity (%) 45 60 65
Min temperature (c) 26 25 25