ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 40 70 70 45 70 90 60 90
Temperature (C) 27 36 27 27 37 27 27 36 27
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 28 19 9 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 70 70 95
Max temperature (c) 36 37 36
Min humidity (%) 40 45 50
Min temperature (c) 27 27 27