ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 90 60 90 80 50 80
Temperature (C) 26 37 26 26 36 26 26 35 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 19 19 19 19 19 19 9 9

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 70 85 80
Max temperature (c) 36 36 35
Min humidity (%) 45 50 50
Min temperature (c) 26 26 26