ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Monday Tuesday Wednesday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 40 75 70 45 70 80 40 80
Temperature (C) 23 33 24 24 33 24 24 33 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 9 9 9

Daily Forecast

Monday Tuesday Wednesday
Max humidity (%) 75 75 80
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 45 50 40
Min temperature (c) 23 24 24