ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 80 45 80 90 60 90
Temperature (C) 27 36 27 25 35 25 25 35 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 28 9 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 70 80 90
Max temperature (c) 36 36 36
Min humidity (%) 45 45 50
Min temperature (c) 27 25 25