ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 60 70 95 65 95 85 65 85
Temperature (C) 25 34 25 25 34 25 27 34 27
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 19 9

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 70 95 85
Max temperature (c) 34 34 34
Min humidity (%) 60 65 65
Min temperature (c) 26 26 27