ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 50 75 90 60 90 80 55 80
Temperature (C) 26 36 26 26 35 26 26 36 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 75 90 80
Max temperature (c) 36 36 36
Min humidity (%) 50 55 55
Min temperature (c) 26 26 26