ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 70 45 70 95 65 95
Temperature (C) 27 36 27 26 37 26 26 36 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 28 19 9 19 9 9 9 9

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 70 70 95
Max temperature (c) 36 37 37
Min humidity (%) 45 45 50
Min temperature (c) 27 27 27