ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 50 75 80 45 80 90 60 90
Temperature (C) 27 35 27 25 35 25 25 34 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 75 80 90
Max temperature (c) 35 35 35
Min humidity (%) 45 45 50
Min temperature (c) 27 25 25