ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 30 90 90 90 90 85 25 85
Temperature (C) 20 32 20 20 32 20 20 36 20
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 9 9 9

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 90 90 85
Max temperature (c) 32 32 36
Min humidity (%) 30 30 25
Min temperature (c) 20 20 20