ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 70 45 70 95 65 95
Temperature (C) 26 35 26 26 36 26 26 36 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 70 70 85
Max temperature (c) 35 36 36
Min humidity (%) 45 45 50
Min temperature (c) 26 26 26