ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 65 40 65 65 40 65 95 65 95
Temperature (C) 28 36 28 27 36 27 27 35 27
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 28 28 19 28 19 19 19 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 65 65 90
Max temperature (c) 36 37 36
Min humidity (%) 40 40 45
Min temperature (c) 28 27 27