ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 85 45 85 85 85 85 75 40 75
Temperature (C) 24 33 24 24 33 24 23 33 23
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 85 85 75
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 45 45 40
Min temperature (c) 24 24 23