ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី ៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ (SINLAKU) ។ ​​

ការព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោង

តំបន់ដែលបានកំណត់
ការព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោង
ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់ ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់ ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់
សំណើម (%) 85 75 85 85 65 85 90 60 80
សីតុណ្ហភាព (C) 25 29 25 25 32 25 25 29 25
អាកាសធាតុ (Picto)
ទិសដៅខ្យល់ (Degrees)
ល្បឿនខ្យល់ (Kph) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ព្យាករណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ
សំណើមអតិបរមា (%) 95 85 90
សីតុណ្ហភាពអតិបរមា (c) 29 32 29
សំណើមអប្បបរមា (%) 60 65 60
សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា (c) 25 25 25