ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ។ ​​
រូបភាពពីផ្កាយរណប

[Animation]

First Previous Play Pause Next Last