ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ​​
ស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ