ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ​​
ស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ