ប្រកាសអាសន្ន
ខ្សល់ខ្លាំងបក់បោក , ព្រមទាំងមានរលកកំពស់ខ្ពស់
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​