ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
កំរិតប្រកាសអាសន្នថ្ងៃខានស្អែក