ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌​។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 27 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌​។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។

ថ្ងៃ សុក្រ ទី 28 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌​។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា