ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨) ។ ​​
រូបភាពពីរ៉ាដា
សូមជ្រើសរើសរយៈចំងាយ :

[Animation]

First Previous Play Pause Next Last