ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ។ ​​​
រូបភាពពីរ៉ាដា
សូមជ្រើសរើសរយៈចំងាយ :

[Animation]

First Previous Play Pause Next Last


<