ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី ៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ (SINLAKU) ។ ​​
រូបភាពពីរ៉ាដា
សូមជ្រើសរើសរយៈចំងាយ :

[Animation]

First Previous Play Pause Next Last