ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ថ្ងៃ អង្គារ ទី 25 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018

 ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងកើតមានលើតំបន់ដែលបានដាក់ព័ណ។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!

 

ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018

 ភ្លៀង ភ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក៎ នឹងកើតមាន លើតំបន់ដែលបានដាក់ព័ណ។

សូមប្រុងប្រយត្ន័ !

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018

 រំពឹងថាបាតុភូត ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងមានបន្តលើតំបន់ដែលបានដាក់ព័ណ។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា