ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពភ្លៀងកក់ខែ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ជាមួយនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅតំបន់ដែលមានពណ៌ នៃប្រទេស។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 23 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ​​ជាមួយនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅតំបន់ដែលមានពណ៌ នៃប្រទេស។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ​​ជាមួយនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំង នឹងអាចកើតមានឡើងនៅតំបន់ដែលមានពណ៌ នៃប្រទេស។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា