ប្រកាសអាសន្ន
ខ្សល់ខ្លាំងបក់បោក , មានភ្លៀងខ្លាំង និងមានរលកកំពស់ខ្ពស់
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាព និងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី ៩ ឈ្មោះ សុនទីញ (SON-TINH) ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នឹង ខ្យល់បក់ខ្លាំង នឹងកើតមាននៅតំបន់ដែលមានពណ៌​ ក្នុងល្បឿន 10 ទៅ 15 ម៉ែតក្នុងមួយវិនាទី។


រលកសមុទ្រនៅតំបន់ដែលមានពណ៌អាចមានកំពស់ពី១,៥០ម៉ែតទៅ២,០០ម៉ែត។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នឹង ខ្យល់បក់ខ្លាំង នឹងកើតមាននៅតំបន់ដែលមានពណ៌​ ក្នុងល្បឿន 10 ទៅ 15 ម៉ែតក្នុងមួយវិនាទី។


រលកសមុទ្រនៅតំបន់ដែលមានពណ៌អាចមានកំពស់ពី១,៥០ម៉ែតទៅ២,០០ម៉ែត។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!

ថ្ងៃ សុក្រ ទី 20 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នឹង ខ្យល់បក់ខ្លាំង នឹងកើតមាននៅតំបន់ដែលមានពណ៌​ ក្នុងល្បឿន 10 ទៅ 15 ម៉ែតក្នុងមួយវិនាទី។


រលកសមុទ្រនៅតំបន់ដែលមានពណ៌អាចមានកំពស់ពី១,៥០ម៉ែតទៅ២,០០ម៉ែត។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា